Ferajna - organizujemy wycieczki szkolne.

Informacje podstawowe

 

1) Zgłoszenie

Prosimy o odpowiednio wczesne zgłoszenie chęci zorganizowania wycieczki. Kilkumiesięczne wyprzedzenie daje możliwość zarezerwowania najlepszych obiektów noclegowych oraz biletów wstępu do wszystkich, nieraz obleganych w miesiącach wiosennych, atrakcji. Zgłoszenie jest bezpłatne. Zapytania prosimy składać drogą mailową lub telefonicznie.

 

2) Program wycieczki

Na życzenie Klienta bezpłatnie dokonujemy zmian w programie lub tworzymy nowe programy i kalkulacje.

 

3) Podpisanie umowy

Po wybraniu i akceptacji programu wycieczki oraz ustaleniu zakresu świadczonych usług, należy zebrać zaliczki od uczestników (tylko one dają pogląd na rzeczywistą liczbę chętnych). Następnie prosimy ustalić z biurem termin przyjazdu naszego przedstawiciela, celem podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania druku umowy.  Zaliczka zostanie wpłacona na konto organizatora w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

4) Ceny

Wszystkie podane w cenniku ceny dotyczą wyłącznie uczniów szkół podstawowych i średnich, posiadających ważne legitymacje uczniowskie oraz w przypadku wycieczek dla nauczycieli - posiadających legitymacje nauczycielskie. W wycieczce, za zgodą szkoły, mogą uczestniczyć rodzice. W tym wypadku ponoszą oni koszty biletów i świadczeń nie objętych zniżkami uczniowskimi.

 

5) Opiekunowie

Cena zawiera bezpłatne miejsca dla wychowawców (1 opiekun/15 uczniów)

 

6) Warunki płatności

Zaliczka 20% - w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Dopłata 50% na 30 dni przed wycieczką. Dopłata 100% do 10 dni przed wycieczką. Jeżeli zawarcie umowy następuje później niż 30 dni przed wycieczką, konieczna jest wpłata 100% ceny wyjazdu. Biuro gwarantuje niezmienność ceny w przypadku dokonania wpłaty zaliczki i dopłat w terminach płatności.

 

7) Prawa klienta

Uczestnik wycieczki ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w programie, z uwzględnieniem, że zorganizowanie świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi wady usługi.

 

8) Obowiązki klienta

W czasie trwania wycieczki uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do wskazówek pilota grupy, przestrzegania godzin i miejsc zbiórek.

Osoby korzystające z imprez turystycznych ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody (np. w hotelu, autokarze) i zobowiązują się do pokrycia ich we własnym zakresie na miejscu.

 

9) Ubezpieczenie

Cena wszystkich imprez grupowych zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a w przypadku wyjazdów zagranicznych również od Kosztów Leczenia. Klient ma obowiązek dostarczyć do 5 dni przed rozpoczęciem wycieczki pełnej listy uczestników z wszystkimi wymaganymi danymi. Formularz listy do ubezpieczenia zostanie dostarczony przez biuro w formie elektronicznej i w takiej formie powinna zostać uzupełniona.

 

10) Reklamacje

Przyczyną reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro nie ponosi odpowiedzialności (np.: awarie autokaru i związane z tym następstwa, warunki atmosferyczne, kradzieże itp.). Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej do 30 dni po zakończeniu wycieczki.

 Biuro zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz do udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

11) Rezygnacja

Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Powiadomienie o rezygnacji musi nastąpić w formie pisemnej.  Koszty ponoszone przez Klienta w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po jego stronie, będą rozliczane indywidualnie na podstawie udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z realizacją umowy.

Biuro nie dokonuje zwrotu kosztów wycieczki i niewykorzystanych świadczeń z przyczyn leżących po stronie uczestnika (np. spóźnienie, dobrowolna rezygnacja z programu). Biuro dokonuje zwrotu kosztów świadczeń niewykorzystanych w przypadku zmiany programu przez biuro lub rezygnacji z wycieczki z przyczyn niezależnych od uczestnika (np. choroba potwierdzona przez lekarza).

 

12) Zmiana ceny i odwołanie wycieczki przez biuro

Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje państwowe, siły wyższe itp.). W takim przypadku biuro zobowiązuje się dokonać zwrotu wpłat dokonanych na poczet imprezy.

Biuro zastrzega sobie możliwość podniesienia ceny lub nawet odwołania wycieczki najpóźniej na 5 dni przed realizacją z powodu niewystarczającej liczby uczestników / mniejszej niż określona w umowie. W takim przypadku biuro zobowiązuje się dokonać zwrotu wpłat na poczet imprezy